0 0,00 

Žiadne produkty v košíku.

Produkty
Obchodné a reklamačné podmienky

Sídlo:

ARTE studio, s.r.o.
Karpatská 3256/15
058 01, Poprad
Slovensko

IČO: 36 494 879
DIČ: 2021849511
IČ DPH: SK2021849511

Prevádzka/Adresa predajne:

OC Darčekovo, predajňa VIVE TOYS
Námestie sv. Egídia 40/93
05801 Poprad

Telefón: 052/77 33 222
Email: info@vivetoys.sk

1. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Objednávka sa považuje za záväznú, ak je potvrdená mailom, prípadne telefonicky a toto potvrdenie je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci a to po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (špecifikácia tovaru s počtom kusov), cena za objednaný tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Platba za objednaný tovar

Platba v hotovosti/platba kartou pri osobnom vyzdvihnutí objednávky na predajni:

Objednávku je možné uhradiť kartou alebo v hotovosti priamo na predajni pri vyzdvihnutí objednaného tovaru.

Platba prevodom na účet:

Objednávku je možné uhradiť prevodom na účet. Klientovi po takto zvolenej platbe príde potvrdzujúci e-mail s potrebnými pokynmi k platbe:

Číslo účtu: 2626032425/1100
Názov banky: Tatrabanka, a.s.
Kód banky: 1100
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2603 2425
BIC / Swift: TATRSKBX

Platba na dobierku:

Platba na dobierku je umožnená pri prebratí tovaru. Klient uhradí objednaný tovar prepravcovi, podľa zvoleného typu prepravy.

Platba platobnou kartou prostredníctvom siete internet prostredníctvom služby CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky) :

Platba za tovar je možná aj prostredníctvom služby CardPay – platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky.

2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@vivetoys.sk alebo písomne na prevádzke u dodávateľa.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu, predložiť originál doklad o kúpe tovaru a uviesť číslo účtu, na ktorý bude vrátená platba.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Predávajúci vráti späť úhradu na účet najneskôr do 14 dní od vystavenia dobropisu.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar nie je možné posielať na dobierku.

4. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta…) sa za dátum predaja tovaru považuje dátum prevzatia zásielky.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si určuje Kupujúci.

5. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Tovar je poistený v prípade objednávky od hodnoty 5 eur. vrátane DPH. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok (v prípade poistenia podľa predchádzajúcej vety).

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického  poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy- primeraným znížením kúpnej ceny- náhradným dodaním tovaru- odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko výrobcu a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

6. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

Používaním nášho internetového obchodu www.vivetoys.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľo tzv.heckerom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

7. Reklamácie / Reklamačný poriadok

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte podľa nižšie uvedených bodov.

 • Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (adresu) predávajúceho s písomným popisom vady tovaru a kópiou kúpneho dokladu.
 • Kupujúci vyplní reklamačný list a s spolu s tovarom ho zašle na adresu prevádzkovateľa:
  Predajňa VIVE TOYS, ARTE studio, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 40/93,
  058 01 Poprad
 • Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty stanovenej zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
 • Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.
 • Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
 • V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci nový alebo opravený tovar kupujúcemu.
 • Kupujúci nehradí náklady na dopravu.
 • Reklamovaný tovar nie je možné odosielať na dobierku.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.